Haber Yazdır : Şiir Türleri | Edebiyat Mezunları
Şiir Türleri
15 Aralık 2017 Cuma Saat 00:31
Şiir Türleri altı grupta incelenir

1. Lirik Şiir Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları duygusal bir dille anlatan şiire lirik şiir denir. Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerini Lyra (lir) denilen bir sazla söyledikleri için bu tür şiirlere lirik denilmiştir. Gazel, şarkı koşma, semai lirik şiire örnektir. 2. Pastoral Şiir Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. Şair doğa karşısındaki duygularını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatıyorsa “eglog” adını alır. 3. Epik Şiir Yiğitlik, kahramanlık, savaş temalarını işleyen şiirlerdir. Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Okuyanda coşku ve yiğitlik duygusu uyandırır. Epik sözcüğü, Yunancada destan anlamındaki epope’den gelmektedir. 4. Didaktik Şiir Bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir. Manzum hikâyeler ve fabllar da bu gruba girer. 5. Satirik Şiir Toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozuklukları iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştiren şiirlerdir. Halk edebiyatında “taşlama”, Divan edebiyatında “hiciv” denir. 6. Dramatik Şiir Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu şekilde sözler şiir şeklinde söylenirdi. Dramatik şiir, karşılıklı konuşma şeklinde yazılan manzumelerdir. Bizde birkaç sanatçı dışında pek kullanılmamıştır.