Edebiyat Mezunları - Nabi'nin Görmüşüz Redifli Gazeline Tahmis - Edebiyat Mezunları Portalı

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Nabi'nin Görmüşüz Redifli Gazeline Tahmis
06 Haziran 2012 ?arşamba Saat 19:04
Şair Nâbi, yüzyıllar önce bir gazel yazmış. "Görmüşüz" redifli bir gazel... Yahya Kemal Beyatlı da bu gazele nazire (tanzir) yazmış...Veysel Öksüz de üç mısra ile şiire katılmış

Divan Şiirinde nazire, tenzir meşhurdur bilirsiniz.

Şair Nâbi, yüzyıllar önce bir gazel yazmış. "Görmüşüz" redifli bir gazel... Yahya Kemal Beyatlı da bu gazele nazire (tanzir) yazmış yüzyıllar sonra. Veysel Öksüz de Yahya Kemal'in bu gazeline, üçerli mısralar ekleyerek, tahmis yapmıştır:

Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gâmın da rûzigârın görmüşüz

Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde
Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

Top-ı âh-ı inkisâra pây-dâr olmaz yine
Kişver-i câhın nice sengîn hisârın görmüşüz

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz

Bir hadeng-i can-güdâz-ı âhdır sermâyesi
Biz bu meydânın nice çâbük-süvârın görmüşüz

Bir gün eyler dest-beste pây-gâhı cây-gâh
Bî-aded mağrûrun sadr-ı i’tibârın görmüşüz

Kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd
Biz bu bezmin Nâbiyâ çok bâde-hârın görmüşüz

Nâbi


Rengi yâkut, lemsi âteş gonce femler görmüşüz
Yâre dert, ağyâre dermân çok sanemler görmüşüz
Mest olur yâdıyla yârân, özge demler görmüşüz
Hayli şeb encümden efzûn câm-ı Cemler görmüşüz
Bezm-i Cemden sonra subh-i muhteşemler görmüşüz
 
Seyrederken gül görüp gülşende lâl olmuş hezâr
Besteler nakletti hûblar meclisinden rûzigâr
Teşnedir bir lâhza ayrılmaz çemenden cûy-i bâr
Hüsn ü Aşk iklîminin feyziyle sermest-i bahâr
Reng ü bûy eksilmeyen bâğ-ı İremler görmüşüz
 
Binde birdir tâ gönülden yâr için zâr eyleyen
Kendisin inkâr eder hep aşkı inkâr eyleyen
Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen
Meyle Hâfız, neyle Mevlânâ’yı tezkâr eyleyen
Pür-terennüm kişver-i Rûm ü Acemler görmüşüz
 
Duymuşuz gurbette sensiz canhırâş feryâdlar
Çâresizlikden içip berbâd olan âbâdlar
Zâhiren şen, bâtınen âh eyleyen nâ-şâdlar
Şûh Şîrinler yüzünden dağ delen Ferhâdlar
Aslıhanlardan yanan âşık Keremler görmüşüz
 
Gül niyaz eylerse âşık andelîb olmaz mı lâl
Keşf-i esrâr eylemek ey dil mehabbetsiz muhâl
Aşkı anlatmazsa Öksüz, bunca tahmîs kîl ü kâl
Zikre lâyık bahsi ancak zevkıdır ömrün Kemâl
Gerçi tâli’den nihâyetsiz sitemler görmüşüz

Yukarıdaki şiirde, son iki mısralar Yahya Kemâl'e, diğer üçlükler de Veysel Öksüz'e aittir. Zaten teknik olarak tahmis, şiirin aslına (yani Yahya Kemal'in, Nabi'nin şiirine yapmış olduğu tanzire) üçerli mısralar eklemektir yukarıdaki örnekte olduğu gibi.
Bu yazı toplam 57199 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.

Şu An Sitede
1 Kişi Online
SİTE ANKET
Sitemizi nasıl buldunuz?
Çok İyi
İyi
Orta
Kötü
Çok Kötü
DÜNÜN MANŞETLERi
ETKiNLiKLER  + Ekle 
ARŞİVDE ARA
ÇOK OKUNANLAR